Конспекти уроків хімія 9 клас

УРОК 1. Основні класи неорганічних сполук

УРОК 2. Періодичний закон, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Хімічний зв’язок, будова речовини

УРОК 3. Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини

УРОК 4. Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок

УРОК 5. Розчинність, її залежність від різних факторів. Насичені й ненасичені розчини

УРОК 6. Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин

УРОК 7. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів

УРОК 8. Обчислення масової частки й маси речовини в розчині

УРОК 9-10. Приготування розчинів. Практична робота № 1. Приготування розчину солі із заданою масовою часткою розчиненої речовини

УРОК 11. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти

УРОК 12. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

 УРОК 13. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти

УРОК 14. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання.

УРОК 15-16. Йонні рівняння. Складання йонних рівнянь; практична робота № 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів

УРОК 17-18. Йонні рівняння; практична робота №3. Розв’язання експериментальних задач

УРОК 19. Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини»

УРОК 20. Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Розчини»

УРОК 21. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками

УРОК 22. Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну

УРОК 23. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних факторів

УРОК 24. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння

УРОК 25. Оборотні й необоротні реакції. Хімічна рівновага

УРОК 26. Процеси окиснення, відновлення. Окисники, відновники

УРОК 27. Окисно-відновні реакції, їх значення

УРОК 28. Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, підбір коефіцієнтів; хімічні реакції.

УРОК 30. Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Хімічні реакції»

УРОК 31. Загальні й відмітні ознаки органічних і неорганічних сполук

УРОК 32. Особливості будови атома Карбону в основному та збудже­ному станах. Утворення ковалентного зв’язку між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин

 УРОК 33. Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення в природі

УРОК 34. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули. Значення моделювання в хімії. Фізичні властивості гомологів метану

УРОК 35. Етилен і ацетилен. Молекулярні та структурні формули, фізичні властивості

УРОК 36. Хімічні властивості алканів

УРОК 37. Хімічні властивості алкенів і алкінів

УРОК 39. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Використання поліетилену

Урок 40. Використання вуглеводнів

УРОК 41. Бензен як представник ароматичних вуглеводнів

УРОК 42-43. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями; Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми «Вуглеводні».

УРОК 44. Метанол, етанол, гліцерин

УРОК 45. Хімічні властивості спиртів. Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини

УРОК 46. Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти

УРОК 47. Хімічні властивості оцтової кислоти

УРОК 48. Практична робота 4. Властивості оцтової кислоти.

УРОК 49. Поняття про вищі карбонові кислоти

УРОК 50. Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів

УРОК 51. Вуглеводи. Глюкоза й сахароза. Будова, властивості, застосування

УРОК 52. Крохмаль і целюлоза. Полімерна будова, властивості, застосування

УРОК 54. Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозв’язок між класами органічних сполук

УРОК 55. Тематична робота з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

УРОК 56. Амінооцтова кислота. Її будова і властивості

УРОК 57. Білки

УРОК 58. Нуклеїнові кислоти. Біологічна роль нуклеїнових кислот

УРОК 59. Природні й синтетичні органічні речовини

УРОК 60. Значення продуктів органічної хімії

УРОК 61. Контроль знань з теми «Органічні сполуки»

УРОК 62. Місце хімії серед наук про природу. Роль хімічних знань у пізнанні природи

 УРОК 63-64. Значення хімічних процесів у природі; роль хімії в житті суспільства

 УРОК 65-66. Роль хімії в житті суспільства; підсумковий урок з теми «Роль хімії в житті суспільства». Оцінювання навчальних досягнень учнів. Залік