Конспекти уроків хімія 11 клас

УРОК 1.Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук

УРОК 2. Генетичний зв’язок між класами органічних сполук

УРОК 3. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова

УРОК 4. Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія

УРОК 5. Розвиток і значення теорії будови органічних речовин. Життя і діяльність О. М. Бутлерова

УРОК 6. Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків у органічних          сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону

УРОК 7. Основні характеристики ковалентного зв’язку. Одинарні, подвійні, потрійні зв’язки

УРОК 8. Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформацію. Систематична номенклатура. Фізичні властивості алканів

УРОК 9. Хімічні властивості алканів: повне й часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакцій заміщення. Одержання, використання алканів

УРОК 10. Поняття про циклоалкани (циклопарафіни)

УРОК 11. Практична робота 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних сполуках

УРОК 12. Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова ізомерія алкенів, номенклатура

УРОК 13. Хімічні властивості алкенів: повне й часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідрогенгалогенідів, води, полімеризація. Правило В. В. Марковнікова, механізм реакції

УРОК 14. Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів

УРОК 15. Хімічні властивості: повне й часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, галогеноводнів. Одержання й використання алкінів

УРОК 16. Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості

УРОК 17. Хімічні властивості бензену: повне й часткове окиснення, приєднання, заміщення. Одержання й використання бензину

УРОК 18. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на навколишнє середовище. Взаємозв’язок між вуглеводнями

УРОК 19. Розв’язання розрахункових задач. Виведення молекулярної формули газоподібної речовини

УРОК 20. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями

УРОК 22. Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Вуглеводні»

УРОК 23. Природний і супутній нафтовий гази, їхній склад, використання

УРОК 24. Нафта. Склад, властивості нафти. Головні процеси переробки: перегонка, крекінг. Використання нафтопродуктів. Використання нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину

УРОК 25. Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх використання

УРОК 26. Охорона навколишнього середовища від забруднення в процесі переробки вуглеводневої сировини й використання продуктів її переробки. Поняття про спектральні методи визначення структури органічних сполук

УРОК 27. Узагальнення й систематизація знань про природні джерела вуглеводнів

УРОК 28. Контроль рівня навчальних досягнень з тем «Вуглеводні» та «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка»

УРОК 29. Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів

УРОК 30. Хімічні властивості спиртів: повне й часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідрогенгалогенідами

УРОК 31. Етиленгліколь, гліцерин. Одержання й використання спиртів

УРОК 32. Отруйність спиртів, їхній шкідливий вплив на організм людини

УРОК 33. Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу, бромною водою, ферум(ІІІ) хлоридом. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу

УРОК 34. Використання фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол

УРОК35. Альдегіди. Склад, будова альдегідів. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості

УРОК 36. Хімічні властивості альдегідів. Реакція окиснення й відновлення. Одержання етаналю. Використання метаналю й етаналю

Урок 37. Карбонові кислоти. Насичені карбонові кислоти. Фізичні властивості. Номенклатура

УРОК 38. Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп

Урок 39. Різноманіття карбонових кислот. Одержання й використання карбонових кислот

Урок 40. Практична робота 2. Властивості етанової кислоти

Урок 41. Естери. Жири. Мило. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів

Урок 42. Жири, їхній склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів. Біологічна роль жирів

УРОК 43. Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їхнє значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами

УРОК 44. Вуглеводи. Глюкоза. Будова глюкози як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози. Хімічні властивості глюкози: повне й часткове окиснення, відновлення, гідроліз, узаємодія з гідроксидами металевих елементів, бродіння, естерифікація

УРОК 45. Деякі відомості про фруктозу, рибозу й дезоксирибозу. Сахароза, її склад, будова. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів

УРОК 46. Крохмаль. Будова крохмалю. Хімічні властивості: гідроліз, реакція з діодом

УРОК 47. Целюлоза. Будова целюлози. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічне розкладання

УРОК 48. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна. Біологічне значення вуглеводів

УРОК 49. Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач

УРОК 50. Аміни, їхній склад, хімічна, електронна будова, класифікація. Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою й кислотами, горіння

УРОК 52. Амінокислоти. Ізомерія амінокислот. Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені наявністю аміно- й карбоксильної груп. Біполярний йон

УРОК 53. Пептиди. Пептидний зв’язок

УРОК 54. Білки як високомолекулярні сполуки. Головні амінокислоти, що беруть участь в утворенні білків. Рівні структурної організації білків. Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції

УРОК 55. Успіхи у вивченні й синтезі білків. Поняття про біотехнології. Біологічне значення амінокислот і білків

УРОК 56. Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК. Біологічна роль нуклеїнових кислот

УРОК 57. Узагальнення й систематизація знань про нітрогеновмісні органічні сполуки

УРОК 58. Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери

УРОК 59. Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол, поліметилметакрилат, феноло-формальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їхній основі

УРОК 61. Синтетичні волокна. Поліестерові й поліамідні волокна, їхній склад, властивості, використання

УРОК 62. Різноманіття і взаємозв’язок між органічними речовинами

УРОК 63. Контроль рівня навчальних досягнень з тем «Оксигеновмісиі сполуки», «Нітрогеновмісні сполуки»

УРОК 64. Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Найважливіші хімічні виробництва України

УРОК 65. Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини. Роль хімії в розв’язанні проблем BIJI/СНІДу та інших захворювань

УРОК 66. Хімія в побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами

УРОК 67. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу